Senior.sk - portál a spravodaj nielen pre seniorov (logo) Senior-ombudsman - volajte bezplatnú infolinku 0800 222 285 AkSen
Darčeková poukážka SOREA

Dnes je: Štvrtok  18. apríla   | Hlavná stránka | Zoznam rubrík | Stiahnite si | Odkazy |  
  Hlavné menukulatý roh
Senior portál nielen pre seniorov
Hlavná stránka
Odkazy na stránky
Ankety
TOP 25
Dokumenty
Kampane
Predstavujeme
Rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek pre RSS čítačku

  TV pre seniorov:kulatý roh


  Webnovinykulatý roh
Ako znížiť nezamestnanosť?- odkaz na osobný blog

blog seniorky

Obecné noviny

Britské listy

  Webstránky seniorov...kulatý roh
www.seniorhelp.sk
http://sedesatka.cz – web pre seniorov
www.klub50.sk
http://www.seniorklub.sk – seniori diskutujú online
www.seniorhumor.org – humor pre seniorov

KGBacikovia - logo a odkaz na web stránku
SeniorTip.cz
www.seniorum.cz/
SeniorClub.cz
www.seniorpasy.cz/
Rada seniorů České republiky
Web stránka poľských seniorov
S důchodci - informační portal
logo a odkaz na www.tretivek.cz
logo a odkaz na www.infofila.cz - on-line filatelistický magazín

  Užitočné webstránkykulatý roh
Slovenský pacient


Kam do mesta - logo

www.europeseniortourism.eu - logo
logo a odkaz na web stránku

SOREA na FACEBOOKu

Last Minute.sk - logo a odkaz na web stránku
Ubytovanie s priamym kontaktom vo svete

Internet na tri písmená

Energia: kompletne a vecne
Interaktívne získanie vedomosti o energii
www.setri.sk

  Učíme sa z internetu... kulatý roh
Počítačová poradňa online

http://orbis-pictus.topcz.net/index.php – vstup na web

Jak psát web

Angličtina online zadarmo

  Ostatné ankety...kulatý roh
Anketa " Ktoré témy treba podľa Vás doplniť, posilniť alebo rozšíriť?". Hlasujte!


* Participatívny rozpočet pre Bratislavu predstavuje nové projekty. Hlasujte!

Vydané dňa 26. 06. 2012 (2343 x prečítané), Predstavujeme

Participatívny rozpočet pre Bratislavu

Dňa 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených v rámci participatívneho rozpočtu pre tento rok. Príprava projektov prebiehala od apríla na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít a zapojiť sa do nej mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, bude výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení, ktoré sa uskutoční 28. júna 2012 a verejnej ankety. V ankete môžete hlasovať do 22. júla 2012.


Projekty participatívnych komunít 2012 : videoprezentácia, ( Projekty komunity Seniori sú od 15:58 – 22:50 min.)

Tematická participatívna komunita Kultúra:

a.) Verejné galérie

Projekt Verejné galérie experimentálne premieňa chátrajúce lokality mesta na priestor úplne iného kultúrneho významu. Zabudnuté či zdevastované plochy, okolo ktorých denne prechádzajú stovky Bratislavčanov i turistov, tak dostanú druhú šancu. Pozlátené historické rámy a najmä diela mladých umelcov v kontraste so špinou, posprejpovanými či oblepenými múrmi vytvoria z týchto priestorov pouličnú galériu vyzvývajúcu k angažovanosti, kritickému mysleniu a k zmene spoločnosti.

b.) Staré divadlo nových zázrakov

Cieľom projektu „Staré divadlo nových zázrakov" je oživiť staré tradície dávnych miest , kde sa každý druh umenia prezentoval priamo v uliciach. Mladí ľudia mali možnosť prejaviť svoj talent, zabojovať o priazeň publika, alebo vyvolenej svojou individualitou. Autori projektu chcú v prvom rade vytvoriť atmosféru minulých čias v meste prostredníctvom vopred pripraveného predstavenia – ucelený príbeh, kde vystupujú živé zvieratá, akrobati, hudobnící, šašovia, profesionálni herci atď. Celkový vizuál projektu má byť inšpirovaný stredovekým pouličným divadlom. V príbehu však vždy ostane otvorený priestor pre spontánny prejav mladého človeka, kt. prijme výzvu aktívne sa zapojiť a ľubovoľnou formou ukázať svoj talent ( tanec, spev, básnické umenie, akrobacia, bojové umenie, kreslenie, atď...) Autori projektu tak dajú príležitosť mladým talentovaným ľuďom vystupovať okamžite pred publikom vo veľmi uvoľnenej a všetkému otvorenej atmosfére, tak, ako tomu bolo za starých čias. Objavené talenty, ktoré sa odvážia zabojovať, či už o úsmev peknej slečny, alebo pohár živej vody, dostanú príležitosť vystupovať v ďalších predstaveniach projektu. Cieľom je, nájsť čo najviac rôznorodých umeleckých a divadelných prejavov a tým každoročne v letných mesiacoch vytvárať živú divadelnú pôdu pre mladých ľudí.

c.) Bratislavskí trubači (Vežové koncerty v Starej radnici)

Na veži novoobnovenej Starej radnice sa pravidelne každý týždeň stretávajú profesionálni hudobníci – trubači, ktorí vo vymedzenom čase interpretujú diela známych i zabudnutých skladateľov, ktorých tvorba a život sa spájajú s Bratislavou. Koncert trvá približne pol až trištvrte hodiny s krátkymi prestávkami a počas neho sa okoloidúci ľudia oboznamujú prostredníctvom náučných letákov o živote a diele hudobných skladateľov a ich vzťahu k mestu, prípadne aj s historickými udalosťami danej doby. Vzniká tak podobne pôsobivá tradícia, akú poznáme napr. z Krakova (takisto trubači), alebo z Prahy (orloj).

Tematická participatívna komunita Zelené mesto:

d.) Komunitné záhrady v Bratislave

Projekt komunitných záhrad je zameraný na vytvorenie spoločného priestoru, na ktorom môže vzniknutá komunita realizovať aktivity súvisiace s pestovaním plodín v mestskom prostredí. Našim zámerom je vytvoriť takýto priestor a poskytnúť potrebné know-how k jeho úspešnému využitiu. Primárne sa jedná o ekologický spôsob pestovania, ktorý rešpektuje potreby na zdravý život rastlín a ľudía. Na takomto trvale udržateľnom základe bude komunita umožňovať rozvoj spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sú v normálnych podmienkach navzájom izolovaní. Metaforicky sa jedná o zaplnenie nevyužitého miesta, ktoré takto dostane nový význam a nadobudne značnú pridanú hodnotu.

e.) Kompostovanie

Vytvoríme modelové kompostoviská na využitie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zníženie množstva netriedeného komunálneho odpadu. Komunitné kompostovisko bude slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybranej lokalite. Miesto bude vybraté podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. Ukážkové bytové kompostovisko umiestnime v priestoroch Komunitného centra Generácií v budove YMCA na Karpatskej ulici. Pri výstavbe kompostovísk budeme dbať na znovupoužitie starých materiálov a nákup materiálov od miestnych subjektov, ako aj ekologickú stránku projektu. Zabezpečíme letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať pri obhliadke kompostovísk. Modelové kompostoviská poslúžia na získanie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i individuálne kompostovanie v Bratislave a okolí. Obyvatelia Bratislavy, ktorí budú mať záujem vybudovať kompostovisko vo svojej komunite / byte / okolí, budú môcť získať informácie z informačných panelov, umiestnených pri kompostoviskách, prípadne skonzultovať svoj zámer s občanmi zapojenými do projektu.

f.) Zodpovedné spolužitie so psami v meste – informačné a vzdelávacie aktivity

Projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti kynológie a venuje sa primárne otázkam zodpovedného a pozitívneho spolužitia ľudí a psov v súčasnom mestskom prostredí. Problematike spolužitia ľudí a psov sa zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť a to i napriek tomu, že počet psov, ktoré žijú s ľuďmi v spoločných domácnostiach sa stále zvyšuje. Cieľom projektu je preto poskytnúť prístupnou formou kvalifikované informácie o tom, čo všetko zahŕňa spolužitie so psom, informovať ľudí (súčasných či budúcich majiteľov a majiteľky psov, ako aj širokú verejnosť, predovšetkým deti a mládež) o základoch interakcie so psami (vlastnými alebo cudzími) a šíriť informácie o zodpovednom prístupe k vlastneniu psov.

g.) Zelená hliadka II

Projekt Zelená hliadka II je priamym pokračovateľom projektu Zelená hliadka, v rámci ktorého sa zakúpil materiál využívaný na boj s odpadom v uliciach Bratislavy a nelegálnym skládkam odpadu na území mesta. Tento projekt nadväzuje na tento úspešný koncept zakúpením nového materiálu umožňujúci rozšíriť aktivity, ktoré môžu občania v rámci neho realizovať, o kosenie trávnatých porastov či úpravu verejných sídliskových záhrad. Od tohto si projekt sľubuje zvýšenie občianskej participácie na území mesta v prospech zvyšovania kvality spoločných verejných priestorov. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie interaktívneho portálu, ktorého jadrom bude "sklad nástrojov", z ktorého si môžu rôzne formálne i neformálne občianske iniciatívy zapožičať nástroje na realizáciu verejnoprospešných aktivít na území mesta. Zároveň bude portál vytvárať priestor na mapovanie aktivít, v rámci ktorých sa zapožičané nástroje využijú, a virtuálny priestor dostupný pre miestne iniciatívy. Súčasťou projektu je len materiál, ktorý musí byť zakúpený spolu s čiastkou určenou na propagáciu tejto služby.

Tematická participatívna komunita Seniori:

h.) Komunitné centrum generácií II

Zámerom je vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov viacerých generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života. Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne identifikovať, riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta. Nedostatočnú kapacitu úradných inštitúcií (ľudský faktor) a zaostávanie, pomalšiu reakciu v zabezpečovaní služieb (oproti skutočným potrebám) pre obyvateľov Bratislavy je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou, ktorú treba rozvíjať a rozširovať aj formou osvety a koordinácie občianskych aktivít.

i.) Krízová linka pomoci II

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miere nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o. Samaritán. Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Zväčša ide o ľudí, ktorí boli prepustení po zdravotníckom ošetrení do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorí by im pomohli pri sebaobslužných činnostiach. V zdravotníckych zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený. Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií.

Tematická participatívna komunita Mládež:

j.) Kultúrne a komunitné centrum ZORA

Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych. Pre tento účel chceme využiť priestory opusteného kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava. Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý by mohol poslúžiť pre výstavbu detského ihriska a menšieho parku s charakterom meditačnej/zenovej záhrady, ktorá by bola v Bratislave pravdepodobne prvá svojho druhu.

k.) Autonómna zóna Lafranconi

Projekt je zameraný na vytvorenie Autonómnej zóny Lafranconi ako dlhodobého alternatívneho umeleckého experimentu. Ambíciou je stimulovať čo najslobodnejšiu spoluprácu rôznorodých tvorivých a kreatívnych (nielen) mladých ľudí, ktorí spontánne generujú alternatívne spôsoby osvojovania si verejného priestoru. Chce byť miestom umožňujúcim sprístupňovanie nových možností trávenia voľného času, pričom predpokladá aktívne a živé podieľanie sa komunity na jeho utváraní. Na jednej strane sa jedná o revitalizáciu zanedbaného verejného priestoru, a na strane druhej ide o koordinovanie a organizovanie street-art a graffiti umenia na jednom mieste. Výsledkom má byť jedinečná mestská oblasť – galéria, ktorá bude vytváraná aktívnou tvorbou jednotlivých umelcov.

l.) Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií

Zámerom je vytvoriť intenzívne propagovanie PR a KCG, oboznamovanie, šírenie povedomia a informovanie ostatných ľudí o možnostiach participácie. A to prostredníctvom vytvorenia všeobecných a špeciálnych farebných plagátov, čiernobielych letákov a farebných žurnálov a ďalšími aktivitami. Ďalším aktívnejším spôsobom propagácie je organizovanie prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti. Prednáška bude pozostávať z teoretického oboznámenia a praktického vyskúšania si projektovania. Na záver im budú k dispozícii propagačné materiály s kontaktnými informáciami. Okrem toho bude vyhlásená súťaž pre vytvorenie najlepšieho projektu od mladých ľudí/študentov. V spolupráci so združením Indymedia, o. z. sa bude vytvárať časť dokumentaristiky a spravovania mediálneho priestoru a správy sociálnej siete, ktorá má napomáhať informovaniu o dianí v participatívnych komunitách.

m.) Tlačiareň

Tematická participatívna komunita Doprava v meste:

n.) Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

Projekt „Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu" je projekt, ktorého cieľom je rozbicyklovať Bratislavu prostredníctvom recyklácie starých, nechcených alebo vyhodených bicyklov, ktorých sa predchádzajúci majitelia vzdali. Prostredníctvom pripravovaných verejných akcií spojených s dražbou bicyklov, príjemným posedením pri káve a hudbe chceme priblížiť širokej verejnosti bicykel ako cenovo dostupný, lacný, rýchly a efektívny dopravný prostriedok. Používatelia starších bicyklov sa ale občas stretnú s množstvom porúch a problémov. Z toho dôvodu je súčasťou projektu aj nákup zváracej techniky, náradia. Cyklokuchyňa bude spolu so všetkým zakúpeným náradím „variť" bicykle pre svojich nových majiteľov na pripravovaných verejných akciách a robiť edukatívne workshopy.

o.) Dielňa pre cyklokuchyňu Spoločný projekt PK Seniori a Mládež: p.) Letné tábory

Nízkorozpočtový projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám. Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká. Projekt vzniká na základe iniciatívy organizátorov a inštruktorov jedného z nich, denného letného tábora Animo, ponúkajúceho svoje skúsenosti a technické vybavenie, pričom aktivity tohto tábora sú doplnené umeleckými a outdoorovými aktivitami, o ktoré sa postarajú ďalší dobrovoľníci. Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a prísť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

Ak Vás niektorý projekt zaujal a klikli ste si aj na detaily a máte záujem zahlasovať, môžete sa „prelistovať“ k ankete a odovzdať svoj hlas iba jednému. Budeme radi, ak upozorníte na anketu aj iných.

Celá správa | Počet komentárov: 25 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.utopia.sk

  Zaujímavosti (rôzne oblasti)kulatý roh


Liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie

  Zoznam rubríkkulatý roh
plus Diskusné fórum
mínus Fotogaléria
plus Hobby
plus Inzercia
mínus Kontakt
mínus Kultúra a umenie
mínus Mapa portálu
plus Monitor
mínus O nás
plus Peniaze
mínus Podujatia
plus Práca
plus Vzdelávanie
plus Zdravie
plus Život seniorov

  Naši sponzori a partnerikulatý roh
Bratislava hl. mesto Slovenska - logo

Mestská časť Bratislava Nové Mesto - logo

ESET - logo
Mojhosting

  Nadčasové dokumenty kulatý roh
Vytvorte si názor: Sociomorfné modelovanie v biológii - Príroda ako naše zrkadlo


  Podporujemekulatý rohTelevízne vysielanie z Bratislavy, aj naživo

http:// www.zastupitelstvo.sk prenosy naživo

http://www.utopia.sk Participatívne komunity

www.spravodlivereferendum.sk
Články a diskusie Priama demokracia

Chata v Jižních ČecháchRybařeníPenzion HotelUbytováníUbytování v České KanaděPenzion v KunžakuChata u rybníkaChata na SamotěUbytování skupinKunžakKomorníkPenzion StrmilovČeská Kanada
Dobrovolníctvo.sk - logo a odkaz na web stránku

www.odkomunity.sk


VIA IURIS - Centrum pre práva občana


Územné plány samosprávnych krajov aj obcí

DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU, podujatiawww.videorozpravky.sk
 FUN RADIO LIVEobrázok facebook_tilted


 podporíte Petíciu Za lepšie Slovensko?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Redakcia Senior.sk odporúča internetový prehliadač Mozilla Firefox

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.
Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Copyright © 2006 - 2014 regióny.sk, o.z.. Všetky práva vyhradené.
Layout phpRS & SENIOR.SK_2 by p © 2007. Aktualizované: layout 26. 06. 2007. :: poštové schránky Senior.sk :: admin :: Gmail ::